Avaleht

Meie Vald - Programm

Kosel vahetub võim

Üle pikkade aastate on Kosel vahetunud võim. Volikogus on enamuse saanud Valimisliit Meie Vald ja Sotsiaaldemokraadid.


Koalitsioonileping

Valimisliit „Meie Vald Kose“ ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping Kose vallas

Valimisliit „Meie Vald Kose“ liikmed Eero Leedmaa, Uno Silberg, Alvar Kasera, Ruttar Roht, Kalle Pormann, Janno Jõffert, Olja Markova ja

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirja liikmed Ott Valdma, Astrid Ojasoon, Sven Andresen ja Ly Renter sõlmisid 30. oktoobril 2013 Kosel koalitsioonilepingu Kose valla arendamiseks ja valitsemiseks kuni kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni aastal 2017 ning määravad kindlaks peamised ühise tegevuse suunad ja eesmärgid.

1. Üldsätted

1.1. Leping tugineb lepingupoolte valimisprogrammidele, mis koostati Kose Vallavolikogu 2013. aasta valimisteks ning tuleneb Kose ja Kõue valla ühinemislepingust (arengukavast) ja teistest valla tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.2. Lepingu põhieesmärk on Kose valla kolme aktuaalseima põhiprobleemi lahenduste leidmine - avatud ning kaasava vallajuhtimise kujundamine, ühinemislepingu täitmine, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalküsimuste lahendamine parimal viisil.

2.  Kokkulepped valla juhtimises

2.1. Kose Vallavolikogu esimehe koht kuulub Valimisliidule „Meie Vald Kose“.

2.2. Kose Vallavolikogu aseesimehe koht kuulub Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

2.3. Kose Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile, e. Valimisliidule „Ühtselt“

2.4. Kose Vallavolikogu majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni esimehe kohad kuuluvad Valimisliit „Meie Vald Kosele“.

2.5. Kose Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kohad kuuluvad Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

2.6. Kose Vallavolikogu alalised komisjonid on 7-11 liikmelised.

2.7. Vallavanema leidmiseks korraldatakse konkurss, abivallavanema koht kuulub Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

2.8. Vallavalitsus on kuueliikmeline, millest üks koht kuulub Valimisliit „Meie Vald Kose“ ja üks koht Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ja üks koht vabaühenduste esindajatele, ülejäänud liikmed on ametnikud.

2.9. Kose valla asutuste nõukogud on vähemalt kolmeliikmelised, millest vähemalt üks koht kuuluvad Valimisliit „Meie Vald Kose“ja vähemalt üks koht Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ning täiendavad kohad jagatakse vajadusel koalitsiooninõukogu otsusega.

2.10 Kose Vallavolikogu esindab Harjumaa Omavalitsusliidus Valimisliit „Meie Vald Kose“ poolt määratud isik ja teda asendab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja.

Kose Vallavalitsust esindab Harjumaa Omavalitsusliidus vallavanem ja teda asendab abivallavanem.

2.11 Kose Vallavolikogu esindab Eesti Maaomavalitsuste Liidus Valimisliit „Meie Vald Kose“ poolt määratud isik ja teda asendab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja.

Kose Vallavalitsust esindab Eesti Maaomavalitsuste Liidus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt määratud isik ja teda asendab Valimisliit „Meie Vald Kose“ esindaja.

2.12 Kose Vallavolikogu esindab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuses „Meie Vald Kose“ poolt määratud isik ja teda asendab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja.

Kose Vallavalitsust esindab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuses Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt määratud isik ja teda asendab Valimisliit „Meie Vald Kose“ esindaja.

2.13 Kose valla esindaja Ida-Harju Koostöökojas määrab koalitsiooninõukogu.

3. Koalitsiooni juhtimine

3.1. Koalitsiooni juhib koalitsiooninõukogu

3.2. Koalitsiooninõukogu koosneb Kose Vallavolikokku valitud „Meie Vald Kose“ ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajatest.

3.3. Koalitsiooninõukogu otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

3.4. Koalitsiooninõukogu tuleb kokku eelarve, personaalia ja arengukava küsimustes või muul vajadusel, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

3.5. Koalitsioon lähtub oma töös koalitsioonilepingust.

3.6. Täiendusi koalitsioonilepingusse tehakse koalitsiooninõukogu otsusega.

3.7. Koalitsioonileping vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas ja igaaastased tegevused lisatakse lepingu lisana.

4. Valmisprogramm:

4.1 VALLA JUHTIMINE

 • Juhindume oma tegemistes Kose ja Kõue valla ühinemislepingus kokkulepitud tingimustest.
 • Peame esmatähtsaks, et vallavanem ja –valla ametnikud on konkursi korras valitavad (v.a. volikogu poolt kinnitatavad vallavalitsuse liikmed).
 • Edastame Riigikogule ja valitsusele vallaelanike põhjendatud nõudmised riigi energia-, haridus-, keskkonna-, rahandus- jt poliitikate muutmiseks.

 • Aitame kaasa e-valla arengule ja e-teenuste levikule, arendame valla kodulehte, e-foorumit ja tagame tasuta Kose Teataja kõigile soovijaile vallas.

 • Kindlustame vallavolikogus ja -valitsuses Kose ja Kõue piirkonna ning külade ja alevike võrdväärse ja tasakaalustatud arengu, erinevate huvigruppide, kolmanda sektori, ettevõtjate, korteriühistute ning vallas elavate või töötavate inimeste soovide arvestamise.
 • Vallavalitusse võtame tööle ettevõtluse- ja arendusspetsialisti, kelle ülesandeks on valla kõikide piirkondade tasakaalustatud arengu jälgimine, arendusprojektide väljatöötamine ja teostamise korraldamine ning väikeettevõtjate projektialane toetamine, nõustamine.
 • Vallaeelarve kirjutame senisest rohkem lahti ja eelarve seletuskirja koostame arusaadavaks kõikide tulu- ja kululiikide osas.
 • Liitunud Kõue valla elanike kodulähedaseks nõustamiseks ja teenindamiseks vastavalt liitumislepingule Teenuspunkt Ardu ja vajaduse ilmnemisel spetsialisti vastuvõtt ka Habajale.
 • Tagame, et kõigil soovijail oleks võimalus osaleda aktiivselt vallavolikogu otsuste ettevalmistamisel ka valimistevahelisel ajal. Volikogu istungid kanname üle internetis ja need on ka arhiivis järelvaadatavad. Kaasame küla- ja alevikuvanemad ning korteriühistute esimehed oluliste kohalike küsimuste arutamisse ja otsustamisprotsessi.
 • Tagame valla selge ja tõhusa juhtimise; muudame asjaajamise vallas kiiremaks, lihtsamaks ja inimsõbralikumaks. Lõpetame vallale kahjulikud lepingud ning tagame tõhusama kontrolli vallaametnike ja -teenistujate tegevuse ning otsuste üle. Revisjonikomisjoni töös arvestame võimaluste piires audiitortegevuse seaduses auditikomitee kohta sätestatut.

4.2 INIMENE JA PEREKOND

 • Tagame valla elanikele – lastega peredele, eakatele ja kõigile teistele – avalike teenuste (haridus, lastehoid, kultuur, hoolekanne, teed, turvalisus, veevarustus ja kanalisatsioon ning kaugküte piirkondades, kus seda pakutakse) heal tasemel kättesaadavuse mõistlike hindadega.
 • Tagame abivajajate ja puuetega inimeste hoolduse. Kindlustame erivajadustega laste ja täiskasvanute teenindamise.
 • Võimaldame pensionäridele ja paljulapselistele peredele ujula ja sportimisvõimaluste tasuta kasutuse.
 • Soodustame arstiabi ja eriarstide kättesaadavust ning perearstide vastuvõttu Kosel, Ardus ja Habajal.
 • Toetame lapse sündi ja esimesse klassi astujaid. Näeme ette matusetoetuse.
 • Korraldame aastaringselt Kõue ja Kose piirkonna piisava bussiühenduse vallasiseselt. Tagame pensionäridele, represseeritutele ning vähekindlustatutele vallasiseselt tasuta sõidu.

4.3 HARIDUS JA LAPSED

 • Kose vald on piisavalt suur, et tagada kõik olulisemad teenused ja konkurentsivõimeline haridus lasteaiast kuni keskkooli lõpuni vallas koha peal. Muudame lastele kooli ja koolitee turvalisemaks.
 • Seisame selle eest, et kõik lapsed saaksid oma kooliteed alustada kodulähedasest koolist. Tagame Kose-Uuemõisa ja Harmi kooli edasitoimimise seni, kuni mõlema piirkonna elanikele on see oluline vajadus.
 • Tagame valla lasteasutustes ja koolides oma toimiva köögi ja kõigile valla lastele tasuta koolilõuna gümnaasiumi lõpuni.
 • Vähekindlustatud perede lastele tagame toidu ka koolivaheaegadel. Ükski laps ei tohi tunda nälga.
 • Väikelapsed vajavad spordi- ja huvitegevusi ka väljaspool lasteaeda. Loome emadele ja väikelastele tegevusvõimalusi valla erinevates piirkondades. Muudame lasteaia järjekorrad läbipaistvaks ja e-teenusena kättesaadavaks. Anname pidulikult sünnitunnistusi kätte.
 • Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Suurendame huvialakoolidele (muusika, sport, kunst jne) vallapoolset toetust. Loome võimalused imikute ja väikelastega võimlemiseks ning muuks arendavaks tegevuseks (beebikool, muusikatunnid jm).
 • Tagame vähekindlustatud perede lastele võimaluse osaleda huvialakoolide töös. Aitame korraldada lastele laagreid erinevates valla piirkondades koos tasuta toitlustusega. Toetame laste õppeekskursioonide korraldamist Eestis ja välismaal.
 • Toetame õpetajate ja lasteaiaõpetajate ning noorsoo- ja kultuuritöötajate enesetäiendust ja kraadiõpet, suurendame huvialaringide rahastamist. Soodustame õpetajate ja abipersonali hea töökeskkonna ja -õhkkonna jätkumist.
 • Võrdsustame noorsootöötajad pedagoogidega, leiame igasse noortekeskusesse kuni 2 noorsootöötajat ning muudame noortekeskused vajadusel avatuks ka koolivaheaegadel ja nädalavahetustel.
 • Soodustame noorte igakülgset enesetäiendust, kõrg- ja kutsehariduse omandamist Eestis ja välismaal, täiskasvanute elukestvat õpet – taseme- ja kraadiõpet ning võimalustel erialast ümber- ja täiendõpet.
 • Toetame ja tunnustame andekaid lapsi, tublimaid koolilõpetajaid, nende õpetajaid koolis ja lasteaias.
 • Väärtustame, tunnustame ja premeerime pedagoogide tööalaseid innovaatilisi saavutusi nii lasteaias kui koolis.
 • Prioriteediks on lasteaiaõpetajate töötasu suurendamine.
 • Toetame noorte ettevõtlikkuse arendamist vanemates kooliastmetes.
 • Võimalusel korraldame transpordi vastavalt huvikoolide ja –ringide toimumisajale.

4.4 KULTUUR JA VABA AEG

 • Korrigeerime Kose valla kodanikuühendustele toetuste eraldamise põhimõtteid ja sõlmime koostöölepingud kultuuri- ja vabahariduse parimaks korraldamiseks.
 • Tunnustame Kose valda maakondlikel ning üleriigilistel sündmustel ja konkurssidel esindavaid kultuurikollektiive
 • Toetame kõiki valla piirkondi hõlmava Kose kultuurikontseptsiooni valmimist.
 • Arvestades lapsevanemate ettepanekuid, analüüsime Kose huvialakoolides pakutavate huvialade praktilisust ja vajadusel töötame välja uute huvialade õppekavasid.
 • Soosime kohalikke algatusi piirkondlike küla- ja noortekeskuste väljaehitamisel ja toetame nende keskuste ülalpidamist kõikides suuremates alevikes ja külades.
 • Toetame senisest rohkem meeste ja naiste, noorte ja eakate vaba aja sisuka veetmise võimalusi, kultuuriürituste, laulu- ja rahvatantsu traditsioonide jätkumist ning kultuuripärandi säilitamist.
 • Toetame kolmanda sektori tegevust (nii jahi- ja spordi-, ettevõtjate-, naiste- ja meeste kui ka noorte ja eakate erinevaid klubilisi tegevusi). Soodustame külade ja huvigruppide staadioni ja spordirajatiste ühiskasutust. Renoveerime Kose Spordimaja ja ujula, loome seejuures ujumisvõimalused ka imikutele ja väikelastele.
 • Aitame igati kaasa kultuuri ja meelelahutusürituste aastaringseks korraldamiseks vallas ning kutsume vallaelanikega kohtuma huvitavaid inimesi koduvallast, Eestist ja välismaalt. Aitame kaasa infopunktide rajamisele kogu vallas.
 • Töötame välja valla uue spordiideoloogia suunatuna nii lastele kui täiskasvanutele, toetame erinevaid spordialasid, sh korv-, võrk- ja jalgpalli, kergejõustikku, moto-, ratta-, triatloni-, karate-, tennise- ja maadlussporti. Korrastame suvised ujumiskohad ja talvised sportimise võimalused (valgustatud uisuväljakud ja suusarajad). Aitame kaasa Moto ja Vabaaja Keskuse arendamisele.
 • Jätkame Ungari ja Slovakkia sõpruslinnade ja -küladega noortelaagrite ja kultuurisidemete arendamist. Oleme abiks uute välissidemete sõlmimisel alevike ja külade tasemel.
 • Toetame põlisrahva muistseid kombeid ning looduslike pühapaikade säilimist. Suhtume tolerantselt ja toetame igati usuliste koguduste mitmekülgset tegevust.

4.5 ETTEVÕTLUS

 • Koostame vabade tootmishoonete kataloogi ettevõtjatele levitamiseks.
 • Volikogu majanduskomisjoni ülesandeks saab strateegia väljatöötamine ettevõtluse arendamiseks vallas.
 • Kasutame ära soodsa asukoha uueneva Tallinn-Tartu maantee ääres ning loome täiendavaid eeldusi ettevõtluse ja turismi arenguks Kose ja Kõue piirkonnas.
 • Soodustame igati ettevõtjatel uute töökohtade loomist ja loome koos ettevõtlusega uusi sotsiaalseid töökohti. Pakume esmast nõustamist ettevõtte asutamisel ning toetame ettevõtlusalaste koolituste läbiviimist. Aitame igati kaasa noorte tööpuuduse leevendamisele.
 • Aitame kaasata investeeringuid turismipiirkondade (Nõiakaev, Tuhala, Tammiku, Siniallika, Ravila, Triigi, Paunküla jt) väljaarendamiseks. Toetame alleede, parkide ja metsateede heakorrastamist.
 • Soosime oma põllumajandus- ja käsitöösaaduste otseturustust kohalikul turul (OTT – otse tootjalt tarbijale). Toetame jahi- ja põllumeeste vahelisi partnerlussuhteid ja head koostööd.
 • Esmajärjekorras soosime riigimaalt kohalike ehitusmaterjalide kasutamist, selleks et ressursimaks laekuks vallale.
 • Analüüsime taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimalusi (vee-, päikese-, tuuleenergia jm).
 • Vallavalitusse võtame tööle ettevõtluse- ja arendusspetsialisti, kelle ülesandeks on valla kõikide piirkondade tasakaalustatud arengu jälgimine, arendusprojektide väljatöötamine ja teostamise korraldamine ning väikeettevõtjate projektialane toetamine, nõustamine.
 • Tutvustame aktiivselt kohalikke võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks ja töökohtade loomiseks.
 • Korraldame infopäevi ja ideekonkursse väikeettevõtlusega alustamise motiveerimiseks koostöös EAS-1, Töötukassa, LEADERiga.

4.6 KÜLAELU JA ELUKESKKOND

 • Tasuta transport vallasiseselt kõigile valla hajaasustuspiirkondadele kord nädalas vallakeskusesse Kosele, et kõik inimesed saaksid vajalikele teenustele ligipääsu.
 • Toetame külaliikumist ja aitame kaasa uute küla- ja alevikuvanemate valimisele, külaarendamise seltside loomisele ning alevike ja külade arengukavade koostamisele, tagades selleks tasuta nõuande ning koolituse. Aitame kaasrahastada erinevaid vallaüleseid ja piirkondlikke projekte.
 • Kasutuseta, lagunenud ja ohtlikud hooned tuleb kas lammutada või leida neile uus otstarve – ohtlike hoonete omanikega probleemide kiiremas korras lahendamiseks on vaja võtta tööle järelvalve spetsialist või kohustame olemasolevaid spetsialiste probleemiga aktiivselt, järjepidevalt ja tulemuslikult tegelema.
 • Toetame korteriühistuid nõu ja jõuga, et 2018. aastaks oleks 75% Kose vallas olevates korrusmajade korteriühistutest renoveeritud.
 • Tagame valla kõigis piirkondades inimväärse elukeskkonna. Korraldame vallas ja valla äärealadel elanikkonda rahuldava bussiühenduse nii talvel kui suvel.
 • Rajame uued kergliiklusteed Kose-Kose-Uuemõisa; Kose-Ravila; Oru-Männimäe; Ardu-Kiruvere; Habaja-Harmi. Teiste oluliste kergliiklusteede võimalik valmimisaeg ja rahastus kajastatakse valla arengukavas. Valgustame pimedal ajal kõik alevikud ja suuremad külad, ülekäigurajad ja ühissõidukite peatused ning vallale olulised objektid ja ehitised.
 • Jätkame vallateede remonti ning aastaringset hooldust. Tagame taliteenistuse korralduse ka valla äärealadel. Jätkame märgistatud ülekäiguradade rajamist jalakäijate liiklusohutuse tagamiseks, ohtlikele lõikudele nõuetele vastavate tõkiste või muude meetmete seadmist sõidukiiruse ohjeldamiseks, märgistame kergliiklusteed.
 • Paigaldame valla kõikidesse alevikesse ja suurematesse küladesse ühtse kujundusega pargipingid, prügikastid ja teetõkked.
 • Toetame vanade elamupiirkondade elukeskkonna parandamist, uute sotsiaalkorterite rajamist ning aiamaade munitsipaliseerimist ja erastamist. Soodustame uute elupiirkondade rajamist ja seniste valmisehitamist koos eluliselt vajalike tehnovõrkude ja kommunikatsioonidega ning abistame detailplaneeringute koostamisel. Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Kaasame välisvahendeid joogivee hea kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks ning kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks või kaevuabiks, viime lõpuni veemajandusprojektid ning vähendame joogivee hinda kuni 15%.
 • Tõhustame keskkonnakaitset, prügimajanduse korraldust, isetegevuslike prügimägede likvideerimist ning parkide, nn „eikellegimaa“ ning Paunküla veehoidla, Pirita jõe ja Kuivajõe kallaste ja ümbruse korrastamist.
 • Aitame igati kaasa elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele ning uute kiirete internetiühenduste ja vajadusel tasuta wifi alade ning teiste IT lahenduste juurutamisele valla erinevates piirkondades.
 • Turvalisuse suurendamiseks loome vajadusel turvakaamerate alad alevikes ja suuremates külades ning kaasame uusi tegijaid turvalisuse tagamiseks vallas. Aitame kaasa kohaliku konstaabli, naabrivalve ja päästeteenistuse, Kaitseliidu ning Kodutütarde tegevusele ning tunnustame nende tegemisi. Toetame nn küla kodukordade väljatöötamist.
 • Rajame või teeme korda tuletõrje veevõtukohad üle kogu valla. Toetame vabatahtlike päästjate tegevust. Aitame kaasa korstnapühkimise teenuse korraldamisele.
 • Moodustame maastikukaitseala Nabala karstiala kaitseks ning seisame vastu kaevandajate survele muuta jäädavalt meie elukeskkonda.
 • Töötame välja Kose valla uue turvakontseptsiooni.
 • Peame oluliseks toetada läbi hajaasustuse programmi lastega perede elektri, veevarustuse ja teede olukorra parendamist.

Eero Leedmaa                                                          Ott Valdma

Uno Silberg                                                               Astrid Ojasoon

Alvar Kasera                                                             Sven Andresen

Ruttar Roht                                                                Ly Renter

Kalle Pormann

Janno Jõffert

Olja Markova

 

Valimisliidu MEIE VALD KOSE programm 2013

Valimisliidu MEIE VALD KOSE programm

Kose vallavolikogu valimistel 2013


MEIE VALD KOSE – ARENG KOOSTÖÖD TEHES!

Valimisliidu MEIE VALD KOSE nimekirjas kandideerib 100 Kose ja Kõue vallas tuntud inimest, kes kõik soovivad osaleda kohaliku elu korraldamisel uues KOSE VALLAS järgneva nelja aasta jooksul. Meie eesmärk on muuta elu ja elukeskkond Kose vallas paremaks.

VALLA JUHTIMINE

 • Juhindume oma tegemistes Kose ja Kõue valla ühinemislepingus kokkulepitud tingimustest.
 • Peame esmatähtsaks, et vallavanem ja –ametnikud on konkursi korras valitavad.
 • Edastame Riigikogule ja valitsusele vallaelanike põhjendatud nõudmised riigi energia-, haridus-, keskkonna-, rahandus- jt poliitikate muutmiseks.
 • Kindlustame vallavolikogus ja -valitsuses Kose ja Kõue piirkonna ning külade ja alevike võrdväärse ja tasakaalustatud arengu, erinevate huvigruppide, kolmanda sektori, ettevõtjate, korteriühistute ning vallas elavate või töötavate inimeste soovide arvestamise.
 • Tagame, et kõigil soovijail oleks võimalus osaleda aktiivselt vallavolikogu otsuste ettevalmistamisel ka valimistevahelisel ajal. Volikogu istungid kanname üle internetis ja need on ka arhiivis järelvaadatavad. Kaasame küla- ja alevikuvanemad ning korteriühistute esimehed oluliste kohalike küsimuste arutamisse ja otsustamisprotsessi.
 • Tagame valla senisest selgema ja tõhusama juhtimise; muudame asjaajamise vallas kiiremaks, lihtsamaks ja inimsõbralikumaks. Lõpetame vallale kahjulikud lepingud ning tagame tõhusama kontrolli vallaametnike ja -teenistujate tegevuse ning otsuste üle. Revisjonikomisjoni töös arvestame võimaluste piires audiitortegevuse seaduses auditikomitee kohta sätestatut.
 • Aitame kaasa e-valla arengule ja e-teenuste levikule, arendame valla kodulehte, e-foorumit ja tagame tasuta Kose Teataja kõigile soovijaile vallas.

INIMENE JA PEREKOND

 • Tagame valla elanikele – lastega peredele, eakatele ja kõigile teistele – avalike teenuste (haridus, lastehoid, kultuur, hoolekanne, teed, turvalisus, veevarustus ja kanalisatsioon ning kaugküte piirkondades, kus seda pakutakse) heal tasemel kättesaadavuse mõistlike hindadega.
 • Toetame abiellumist vähemalt 200, lapse sündi iga lapse kohta vähemalt 400 ja esimesse klassi astujaid vähemalt 150 euroga. Matusetoetuseks näeme ette vähemalt 200 eurot.
 • Korraldame aastaringselt Kõue ja Kose piirkonna piisava bussiühenduse nii vallasiseselt kui ka Tallinnaga, tagame pensionäridele, represseeritutele ning vähekindlustatutele vallasiseselt tasuta sõidu.
 • Tagame abivajajate ja puuetega inimeste hoolduse. Kindlustame erivajadustega laste ja täiskasvanute teenindamise.
 • Võimaldame pensionäridele ja paljulapselistele peredele ujula ja sportimisvõimaluste tasuta kasutuse.
 • Soodustame arstiabi ja eriarstide kättesaadavust ning perearstide vastuvõttu Kosel, Kose-Uuemõisas, Orus, Ravilas, Ardus ja Habajal.

HARIDUS JA LAPSED

 • Kose vald on piisavalt suur, et tagada kõik olulisemad teenused ja konkurentsivõimeline haridus lasteaiast kuni keskkooli lõpuni vallas koha peal. Muudame lastele kooli ja koolitee turvalisemaks.
 • Seisame selle eest, et kõik lapsed saaksid oma kooliteed alustada kodulähedasest koolist. Tagame Kose-Uuemõisa ja Harmi kooli edasitoimimise seni, kuni mõlema piirkonna elanikele on see oluline vajadus.
 • Tagame valla lasteasutustes ja koolides oma toimiva köögi ja kõigile valla lastele tasuta koolilõuna gümnaasiumi lõpuni. Langetame Kose lasteaiatasu Kõuega ühele tasemele.
 • Väikelapsed vajavad spordi- ja huvitegevusi ka väljaspool lasteaeda. Loome emadele ja väikelastele tegevusvõimalusi valla erinevates piirkondades. Muudame lasteaia järjekorrad läbipaistvaks ja e-teenusena kättesaadavaks. Anname pidulikult sünnitunnistusi kätte.
 • Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Suurendame huvialakoolidele (muusika, sport, kunst jne) vallapoolset toetust. Loome võimalused imikute ja väikelastega võimlemiseks ning muuks arendavaks tegevuseks (beebikool, muusikatunnid jm).
 • Tagame vähekindlustatud perede lastele võimaluse osaleda huvialakoolide töös. Aitame korraldada lastele laagreid erinevates valla piirkondades koos tasuta toitlustusega. Toetame laste õppeekskursioonide korraldamist Eestis ja välismaal.
 • Toetame õpetajate ja lasteaiaõpetajate ning noorsoo- ja kultuuritöötajate enesetäiendust ja kraadiõpet, suurendame huvialaringide rahastamist. Soodustame õpetajate ja abipersonali hea töökeskkonna ja -õhkkonna jätkumist.
 • Võrdsustame noorsootöötajad pedagoogidega, leiame igasse noortekeskusesse vähemalt 2 noorsootöötajat ning muudame noortekeskused vajadusel avatuks ka koolivaheaegadel ja nädalavahetustel.
 • Soodustame noorte igakülgset enesetäiendust, kõrg- ja kutsehariduse omandamist Eestis ja välismaal, täiskasvanute elukestvat õpet – taseme- ja kraadiõpet ning võimalustel erialast ümber- ja täiendõpet.
 • Toetame ja tunnustame andekaid lapsi, tublimaid koolilõpetajaid, nende õpetajaid koolis ja lasteaias.

KULTUUR JA VABA AEG

 • Soosime kohalikke algatusi piirkondlike küla- ja noortekeskuste väljaehitamisel ja toetame nende keskuste ülalpidamist kõikides suuremates alevikes ja külades.
 • Toetame senisest rohkem meeste ja naiste, noorte ja vanade vaba aja sisuka veetmise võimalusi, kultuuriürituste, laulu- ja rahvatantsu traditsioonide jätkumist ning kultuuripärandi säilitamist.
 • Toetame kolmanda sektori tegevust (nii jahi- ja spordi-, ettevõtjate-, naiste- ja meeste kui ka noorte ja vanade erinevaid klubilisi tegevusi). Soodustame külade ja huvigruppide staadioni ja spordirajatiste ühiskasutust. Renoveerime Kose Spordimaja ja ujula, loome seejuures ujumisvõimalused ka imikutele ja väikelastele.
 • Aitame igati kaasa kultuuri ja meelelahutusürituste aastaringseks korraldamiseks vallas ning kutsume vallaelanikega kohtuma huvitavaid ja omanäolisi inimesi koduvallast, Eestist ja välismaalt. Aitame kaasa infopunktide rajamisele kogu vallas.
 • Töötame välja valla uue spordiideoloogia suunatuna nii lastele kui täiskasvanutele, toetame erinevaid spordialasid, sh korv-, võrk- ja jalgpalli, kergejõustikku, moto-, ratta-, triatloni-, karate-, tennise- ja maadlussporti. Korrastame suvised ujumiskohad ja talvised sportimise võimalused (valgustatud uisuväljakud ja suusarajad). Aitame kaasa Moto ja Vabaaja Keskuse arendamisele.
 • Jätkame Ungari ja Slovakkia sõpruslinnade ja -küladega noortelaagrite ja kultuurisidemete arendamist. Oleme abiks uute välissidemete sõlmimisel alevike ja külade tasemel.
 • Toetame põlisrahva muistseid kombeid ning looduslike pühapaikade säilimist. Suhtume tolerantselt ja toetame igati usuliste koguduste mitmekülgset tegevust.

ETTEVÕTLUS

 • Kasutame ära soodsa asukoha uueneva Tallinn-Tartu maantee ääres ning loome täiendavaid eeldusi ettevõtluse ja turismi arenguks Kose ja Kõue piirkonnas.
 • Soodustame igati ettevõtjatel uute töökohtade loomist ja loome koos ettevõtlusega uusi sotsiaalseid töökohti. Pakume esmast nõustamist ettevõtte asutamisel ning toetame ettevõtlusalaste koolituste läbiviimist. Aitame igati kaasa noorte tööpuuduse leevendamisele.
 • Aitame kaasata investeeringuid turismipiirkondade (Nõiakaev, Tuhala, Tammiku, Siniallika, Ravila, Triigi, Paunküla jt) väljaarendamiseks. Toetame alleede, parkide ja metsateede heakorrastamist.
 • Soosime oma põllumajandus- ja käsitöösaaduste otseturustust kohalikul turul (OTT – otse tootjalt tarbijale). Toetame jahi- ja põllumeeste vahelisi partnerlussuhteid ja head koostööd.
 • Esmajärjekorras soosime riigimaalt kohalike ehitusmaterjalide kasutamist, selleks et ressursimaks laekuks vallale.
 • Analüüsime taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimalusi (vee-, päikese-, tuuleenergia jm).

KÜLAELU JA ELUKESKKOND

 • Toetame külaliikumist ja aitame kaasa uute küla- ja alevikuvanemate valimisele, külaarendamise seltside loomisele ning alevike ja külade arengukavade koostamisele, tagades selleks tasuta nõuande ning koolituse. Aitame kaasrahastada erinevaid vallaüleseid ja piirkondlikke projekte.
 • Tagame valla kõigis piirkondades inimväärse elukeskkonna. Korraldame vallas ja valla äärealadel elanikkonda rahuldava bussiühenduse nii talvel kui suvel.
 • Rajame uued kergliiklusteed Kose-Kose-Uuemõisa; Kose-Ravila-Kose-Risti; Kose-Viskla; Oru-Tuhala; Oru-Otiveski; Ardu-Paunküla; Habaja-Armi, Habaja-Triigi. Valgustame pimedal ajal kõik alevikud ja suuremad külad, ülekäigurajad ja ühissõidukite peatused ning vallale olulised objektid ja ehitised.
 • Jätkame vallateede remonti ning aastaringset hooldust. Tagame taliteenistuse eeskujuliku korralduse ja seda ka valla äärealadel. Jätkame märgistatud ülekäiguradade rajamist jalakäijate liiklusohutuse tagamiseks, ohtlikele lõikudele nõuetele vastavate tõkiste või muude meetmete seadmist sõidukiiruse ohjeldamiseks, märgistame kergliiklusteed.
 • Paigaldame valla kõikidesse alevikesse ja suurematesse küladesse ühtse kujundusega pargipingid, prügikastid ja teetõkked.
 • Toetame vanade elamupiirkondade elukeskkonna parandamist, uute sotsiaalkorterite rajamist ning aiamaade munitsipaliseerimist ja erastamist. Soodustame uute elupiirkondade rajamist ja seniste valmisehitamist koos eluliselt vajalike tehnovõrkude ja kommunikatsioonidega ning abistame detailplaneeringute koostamisel. Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Kaasame välisvahendeid joogivee hea kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks ning kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks või kaevuabiks, viime lõpuni veemajandusprojektid ning vähendame joogivee hinda kuni 15%.
 • Tõhustame keskkonnakaitset, prügimajanduse korraldust, isetegevuslike prügimägede likvideerimist ning parkide, nn „eikellegimaa“ ning Paunküla veehoidla, Pirita jõe ja Kuivajõe kallaste ja ümbruse korrastamist.
 • Aitame igati kaasa elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele ning uute kiirete internetiühenduste ja vajadusel tasuta wifi alade ning teiste IT lahenduste juurutamisele valla erinevates piirkondades.
 • Turvalisuse suurendamiseks loome vajadusel turvakaamerate alad alevikes ja suuremates külades ning kaasame uusi tegijaid turvalisuse tagamiseks vallas. Aitame kaasa kohaliku konstaabli, naabrivalve ja päästeteenistuse, Kaitseliidu ning Kodutütarde tegevusele ning tunnustame nende tegemisi. Toetame nn küla kodukordade väljatöötamist.
 • Rajame või teeme korda tuletõrje veevõtukohad üle kogu valla. Toetame vabatahtlike päästjate tegevust. Aitame kaasa korstnapühkimise teenuse korraldamisele.
 • Moodustame maastikukaitseala Nabala karstiala kaitseks ning seisame vastu kaevandajate survele muuta jäädavalt meie elukeskkonda.
 

Valimisliidule Meie Vald Kose esitatud ettepanekud ja probleemid, mis vajavad lahendamist Kose ja Kõue vallas

Valimisliidule Meie Vald Kose esitatud ettepanekud ja probleemid, mis vajavad lahendamist

Kose ja Kõue vallas seisuga 23.09.2013


Ahisilla

 1. Kergliiklustee jätk üle Kehra mnt.

Ardu

 1. Suvine prügimajanduse korraldamine (veehoidla ümbruses) koos maa omanikega.
 2. Ujumiskoha planeerimine veehoidla juurde (Ardule lähemale), koostöös Tallinna Veega läbirääkimiste teel veehoidla kaevamine Ardusse ja / või vana ujumiskoha väljaehitamine Kiruvere parkla juures (kuulub RMK-le).
 3. Siseteed korda.
 4. Ardu valgustus.
 5. Haljastus korraldada.
 6. Aiamaade munitsipaliseerimine/erastamine.
 7. Uue katlamaja hange.
 8. Ühistransport (Ardu – Tallinn – Ardu) õhtustel kellaaegadel.

10.  Ühistransport (Ardu – Kose – Ardu), Virla ja Kõue vaheline liiklus, Kadja küla, Aela küla.

11.  Ardu kooli maine tõstmine.

12.  Ardu kooli majandamine läbipaistvamaks (suvelaagrid ja üritused jms).

13.  Ardu aleviku/külavanema valimine (sama ka teistes külades).

14.  Kõik Kõue valla kohalikud teed korda teha.

15.  Kergliiklustee Ardust veehoidla äärde ja läbirääkides omanikega on võib olla võimalik ka ümber veehoidla.

16.  Jätkata suurema toetustega: Ardu Kirves - aprilli kuus; Spordipäev, mis on siiani toimunud augustis Ardus.

17.  Huviringid - toimuksid ka Ardus. Selleks, et oma lapsi huviringi saata on vaja muidu sõita Kosele või Paidesse. Rohkem tähelepanu pööratud ka sellele, et pisemates kohtades oleks lastel vabal ajal midagi teha.

Habaja

18.  Koolitee – Habaja ja Harmi vahel muuta kergliiklusteeks (see oleks osa Kose- Habaja kergliiklusteest).

19.   Triigi-Habaja tee ja Äksi- Harmi- Riidamäe tee mustkatte alla.

20.  Habaja tiigi ümbruse ja spordiväljaku korrastamine.

21.  Tänavavalgustus.

Kanavere

22.  Teed tolmuvabaks.

23.  Külakeskuse (kooskäimise koha) rajamine.

24.  Lahingupaiga ümbruse korrastamine.

25.  Bussiühenduse parandamine

Karla

26.  Kuivajõe äärse keskkonnaohtliku tootmisettevõtte likvideerimine / ümberasustamine (lahenduse leidmine).

27.  Aiamaade munitsipaliseerimine.

28.  Tee remondi lõpetamine.

29.  Silla (nn siloaugu juures) piirete taastamine.

***  Kuidas mõjutab võimalik lennuvälja ehitus kohalikku elu?

Kose

30.  Lumevallide probleem talvel Kehra mnt majade sisse ja väljasõidu juures.

31.  Kose Gümnaasiumi maneeži renoveerimine (koos ventilatsiooniga).

32.  Ujula renoveerimine.

33.  Pikk 20 maja vallavalitsuse poolsele küljele kõnniteele uus asfalt panna.

34.  Jõe äärde ujumisrand teha.

35.  Kose laululava (Aasumägi) korda teha (ehk detailplaneering ellu viia).

36.  Prügi Kose kosest vaja ära koristada (kosest allavoolu).

37.  Toetada sporditegevust mitte vähemal määral kui rahvatantsu ja muusikaansambleid.

38.  Ühisüritused (kino, teater)

39.  Kergliiklustee kividest puhastamine (Kose jm).

40.  Looduslike kepikõnniteede rajamine.

41.  Korraldada suvine nn lillendus / haljastus üle valla alevikes ja külades.

42.  Talvise libedustõrje korraldamine (eriti Vahtra tn jm).

43.  Lasteaia parkla korrastamine.

44.  Lasteaia juurde nn sebra.

45.  Kose spordimajas oleva fitnessi osa uuendamine.

46.  Kose tenniseväljakute teine etapp (kas siis kilehall või sandwich).

47.  Jõe äärde promenaadi rajamine.

48.  Tänavavalgustuse tööaja reguleerimine.

49.  Kose „turule“ asukoha leidmine.

50.  Lamavate politseinike paigaldamine kiiruse piiramiseks.

51.  Teeremonti või uue asfaltkatte paigaldus Kose Spordimaja (ujula) ette kõnniteele.

Kose-Uuemõisa

52.  Kergliiklustee Koselt Kose-Uuemõisasse.

53.  Kose-Uuemõisas veetorude vahetus, vesi väga hullus seisus.

54.  Nn tondilossi likvideerimine.

55.  Nn haisust lahti saamine.

56.  Aiamaade munitsipaliseerimine.

57.  Sildade ja silla piirete remont.

58.  Lamavate politseinike paigaldamine (Välja, Aia, Kase ja Kesk tänavatele).

59.  Laululava renoveerimine.

60.  Kose-Uuemõisa –Kose (Metsa tn), K-U Tartu mnt, K-U Tade küla teed tolmuvabaks ja korda.

61.  Maakiviaia taastamine (keskteeäärne kate on ohtlik, plekk ripub mis võib ohtlikult vigastada).

62.  Tänavate korralik märgistus ning puuduvate tänavate nimetused.

***  Välja tänava "basseini" likvideerimine.


Kõue

63.  Kõue Rahvamaja juurde parkimisvõimaluste loomine.

64.  Virla, Aela ja Kadja tee remont.

65.  Riigitee Kõuelt Virlani mustkatte alla.

Oru

66.  Kergliiklustee rajamine suurte majade juurest kooli ja lasteaiani.

67.  Külakeskuse taas munitsipaliseerimine.

68.  Ülekäigu sebra rajamine Rummu-Jüri teelt üle Kolu – Tammiku mnt

69.  Keskuses vanadesse hoonetesse sissepääsude piiramine (vana kultuurimaja ja söökla).

70.  Oru arenduse lõpuni ehitamine (teed, drenaaž, tänavavalgustus, kanalisatsiooni luugid tõsta õigele kõrgusele).

71.  Kergliiklustee Rummu Jüri teelt koolini.

72.  Tuletõrje veevõtukoha rajamine (kustutusvee tagamine).

73.  Kooli bussipeatuste tähistamine ja varjualuse tegemine, tähistatud ülekäigu koha tegemine ja sõidukiiruse piiramine.

Otiveski

74.  Korraliku bussipeatuse rajamine Vaida-Urge riigimaanteele Otiveski peatusse ja peatuse valgustamine, liikluskiiruse piiramine bussipeatuse ümbruses.

75.  Kergliiklustee rajamine Orusse. Kergliiklustee rajamine esmajärjekorras Aruvalda (ca 2 km) ja võimalusel Orusse (läbi metsa 3 km, mööda maantee äärt 7+ km).

Palvere

76.  Kergliiklustee rajamine Ravilasse.

77.  Bussiühenduse parandamine.

Paunküla

78.  Paunküla Hooldekodu MTÜle – oma vesi!

Ravila

79.  Kergliiklustee ehitamine Koselt läbi Ravila Kose-Ristile.

80.  Tänavanimetuste korraldamine.

81.  Aiamaade munitsipaliseerimine.

Kuivajõe (Sepa) küla

82.  Tee remont ja valgustus kuni Tartu mnt-ni.

83.  Betoonpinkide paigaldamine kõikjale vallas.

84.  Betoonist kujude tegemine (pesubetoon) ja paigaldamine kõikjale vallas.

85.  Võimalusel vana koolimaja munitsipaliseerimine.

Vardja

86.  Sisetee korrastamine Vardja majade vahel.

87.  Korvpalliplatsi korrastamine Vardja külas.

88.  Vanade kuuskede asendamine Vardja külas.

89.  Vardjast mööduval maanteel on vajalik kiiruse piiramine (50 või 70 km/h).

90.  Laste mänguväljak Vardjasse.

91.  Udumäe silla remont (üle Pirita jõe).

Siniallika

92.  Siniallika ümbruse korrastamine ja selle vaatamisväärsuse tõstmine.

93.  Siniallikad on püha paik ja see tuleb korrastada koostöös piirkondliku maausuliste härjapea kojaga.

Triigi

94.  Triigi tee Habajani.

Tuhala

95.  Tuhala Nõiakaevu igakülgne kaitse.

96.  Maastikukaitseala moodustamine.

97.  Kohalikku kogukonda häirib teadmine võimalikust Rail-Baltic´u tulekust.  Moodustame Rahkvälja kaitseala uuesti, et välistada kaevandajate lobbytööd raudtee meie maadele võimalikult lähedale toomiseks.

98.  Bussipeatuse valgustamine.

Viskla

99.  Kergliiklustee Koselt Visklani.

 1. Teed tolmuvabaks.
 2. Veevõtukoha rajamine.

Temaatiline ja valdkondlik osa

Jahi- ja põllumehed

 1. Toetame jahi- ja põllumeeste vahelisi partnerlussuhteid ja head koostööd.

Kose Vesi

 1. Vee hinda alandada kuni 15% ja kaotada abonenttasu (valla allasutus ei pea teenima kasumit).

Päästeteenus

 1. Veevõtukohad üle valla kas rajada või korda teha.
 2. Toetada vabatahtlike päästjate tegevust.
 3. Päästemeeskondade väljaõpetamine (piirkonnas orienteerumine).
 4. Korstnapühkimise teenuse korraldamine (2015 vajalik korstnapühkija tõend).

Turvalisus

 1. Suurem vallapoolne järelvalve ja toetus kohalikule konstaablile.
 2. Sõidukiiruse piiramine asulates nn "magavate politseinike näol".
 3. Turvateenuste tingimuste ja töö ümberkorraldamine.

Elukeskkond

 1. Soodustingimustel maa müük noortele peredele sh aiamaa (ainult kergliikluse juurde rajamine ei anna suuremale avalikkusele signaali, et Kosele tasub oma uus kodu rajada).
 2. Pirita jõe korras hoidmine kogu valla piires sh heakorratööd ja õige (kaladele vajaliku) veerežiimi kindlustamine läbirääkimiste teel.
 3. Koduloomade (koerte liigne lärmakus, hulkumine) probleemi lahendamine tiheasustusega aladel.
 4. Muruniitmine asulates, kontrollida korra täitmist.
 5. Avalike paadisildade rajamine veekogudele (vastutuse küsimus).
 6. Joogivee hind on liiga kallis võrreldes teiste omavalitsustega – majanduskomisjonil koos Kose Vesi OÜ-ga analüüsida vee hinna alandamise võimalusi.
 7. KÜ esimeeste harimine (näiteks esimehed / KÜd ei oska/julge Kredexi kaudu laenu ega toetust küsida), soojusauditite tegemine jms.
 8. Kergliiklusteede märgistamine.

Noorsootöö

 1. Valla noorsootöötajad lahkuvad töölt. Noorsootöötaja - ei ole ta pedagoog ega sotsiaaltöötaja. Samas koolide huvijuhid ja ringijuhid kuuluvad pedagoogide hulka, tehes noorsootööd.
 2. Noortekeskustes on ainult üks töötaja, kelle õlul mitmed kohustused. Kose-Uuemõisas näiteks kogu maja tegevuse juhtimine. Väljasõitudele ei tohi aga noortega üksi minna.
 3. Igasse noortekeskusesse tuleks tööle võtta vähemalt 2 noorsootöötajat ja tõsta puhkus vähemalt 42 päevani, kompenseerimaks aasta jooksul tehtud ületunde.
 4. Noortekeskustes peavad töötama vastava haridusega töötajad.

Haridus

 1. Lasteaia järjekorra likvideerimine (järjekorrad läbipaistvaks).
 2. Kose-Uuemõisa algkooli edasitoimimine, kuna Kose-Uuemõisa elanikele ja piirkonna arengule on see oluline küsimus.
 3. Harmi kooli edasitoimimine seni, kuni piirkonna elanikele ja piirkonna arengule on see oluline küsimus.
 4. Külades võiks teed saada musta katte, vähemalt need teed, kus sõidab koolibuss.
 5. Hariduse toetamine, ranitsa toetus. Hetkel ranitsa toetus puudub. Kõikides suuremates valdades on ranitsa toetus olemas ja ka mõnes väiksemaks. Ja see on väga suureks abiks just neile peredele kellel läheb mitu last üheaegselt kooli.

Sport

 1. Spordiideoloogia vajab muutmist/ümberkorraldamist.
 2. Spordikooli tegevuse efektiivsust tuleb tõsta.
 3. Ujumiskohtade rajamine (Kose koos Kõuega võiks olla Lõuna-Harjumaa ja Kesk-Eesti tõmbekoht ka selles vallas eriti kui looduslikud veekogud on nii ilusad) – vajalik päästevõimekus (pinnalt pääste).
 4. Talvespordi arendamine (valgustatud uisuväljakud ja suusarajad). Päästeameti võimekuse kasutamine uisuväljakute rajamiseks.
 5. Noorte ettevalmistus kooliks ja koolis läbilöömiseks, sõjaväeteenistuseks.
 6. Võimaluste loomine vanematele spordimeestele. Hõlmaks võimlemist ja füüsilisi harjutusi nii matil kui ka treeningsaalis (treeningvahendite ja vastastega).
 7. Vallas ei ole piisavalt arendavat ja sportlikku tegevust väikelastele (alla 6-7 a) (väikelaste ujumine).
 8. Kodu lähedal võiks olla võimalus imikute või väikelastega võimlemiseks, kuna liikumine on arengus väga oluline. Teenus võib olla tasuline, kuid seda peaks korraldama kas lasteaia/kooli või spordimaja abil.
 9. Huvi- ja sportimisvõimaluste kasutamiseks paindliku bussiliikluse korraldamine.
 10. Moto ja Vabaaja Keskuse arendamisele kaasa aitamine.

Ettevõtlus

 1. Vald võiks end Tallinna ettevõtetele (eelkõige tootmisettevõtted) reklaamida sobiva ettevõtluspaigana - hea infrastruktuur ja võimalus leida tööjõudu.
 2. Luua võimalused uutele ettevõtetele tootmis- ja äripindade leidmiseks, sest praegu ei ole Kosel tehnoparki vms rendipindade võimalust.
 3. Turismiettevõtete tegevuse arendamisele kaasaaitamine.
 4. Ettevõtjatele soodustingimustel või tühjalt seisvate ehitiste ja kasutuseta maa-alade rentimine.
 5. Kose vallas on tühjalt seisvaid või poolenisti kasutusel olevaid tootmishooneid (vanad laudad, kuivatid jne), mille kohta puudub info kinnisvaraportaalides. Kui nende hoonete omanikel endil on huvi nendesse rentnikke leida, siis Kose vald võiks aidata seda infot vahendada.

Valla juhtimine

 1. Normaalne oleks, kui vallas töötaks endiselt kultuurinõunik ja kultuurikeskuse juht ei peaks tegema ka tema tööd.
 2. Parem kommunikatsioon valla ja kodanike vahel.
 3. Ühinemisel tekkiva suurema Kose valla juhtimise efektiivsemaks muutmine.
 4. Hoolimata valla näilisest suurenemisest tuleb leida võimalus valla juhtimisele kuluvate rahaliste vahendite kokkuhoiuks samu tööülesandeid täitvate ametikohtade kaotamise läbi.
 
Ürituste Kalender
<<  Juuli 2017  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31