Avaleht Valimisliidu MEIE VALD KOSE programm 2013

Valimisliidu MEIE VALD KOSE programm 2013

Valimisliidu MEIE VALD KOSE programm

Kose vallavolikogu valimistel 2013


MEIE VALD KOSE – ARENG KOOSTÖÖD TEHES!

Valimisliidu MEIE VALD KOSE nimekirjas kandideerib 100 Kose ja Kõue vallas tuntud inimest, kes kõik soovivad osaleda kohaliku elu korraldamisel uues KOSE VALLAS järgneva nelja aasta jooksul. Meie eesmärk on muuta elu ja elukeskkond Kose vallas paremaks.

VALLA JUHTIMINE

 • Juhindume oma tegemistes Kose ja Kõue valla ühinemislepingus kokkulepitud tingimustest.
 • Peame esmatähtsaks, et vallavanem ja –ametnikud on konkursi korras valitavad.
 • Edastame Riigikogule ja valitsusele vallaelanike põhjendatud nõudmised riigi energia-, haridus-, keskkonna-, rahandus- jt poliitikate muutmiseks.
 • Kindlustame vallavolikogus ja -valitsuses Kose ja Kõue piirkonna ning külade ja alevike võrdväärse ja tasakaalustatud arengu, erinevate huvigruppide, kolmanda sektori, ettevõtjate, korteriühistute ning vallas elavate või töötavate inimeste soovide arvestamise.
 • Tagame, et kõigil soovijail oleks võimalus osaleda aktiivselt vallavolikogu otsuste ettevalmistamisel ka valimistevahelisel ajal. Volikogu istungid kanname üle internetis ja need on ka arhiivis järelvaadatavad. Kaasame küla- ja alevikuvanemad ning korteriühistute esimehed oluliste kohalike küsimuste arutamisse ja otsustamisprotsessi.
 • Tagame valla senisest selgema ja tõhusama juhtimise; muudame asjaajamise vallas kiiremaks, lihtsamaks ja inimsõbralikumaks. Lõpetame vallale kahjulikud lepingud ning tagame tõhusama kontrolli vallaametnike ja -teenistujate tegevuse ning otsuste üle. Revisjonikomisjoni töös arvestame võimaluste piires audiitortegevuse seaduses auditikomitee kohta sätestatut.
 • Aitame kaasa e-valla arengule ja e-teenuste levikule, arendame valla kodulehte, e-foorumit ja tagame tasuta Kose Teataja kõigile soovijaile vallas.

INIMENE JA PEREKOND

 • Tagame valla elanikele – lastega peredele, eakatele ja kõigile teistele – avalike teenuste (haridus, lastehoid, kultuur, hoolekanne, teed, turvalisus, veevarustus ja kanalisatsioon ning kaugküte piirkondades, kus seda pakutakse) heal tasemel kättesaadavuse mõistlike hindadega.
 • Toetame abiellumist vähemalt 200, lapse sündi iga lapse kohta vähemalt 400 ja esimesse klassi astujaid vähemalt 150 euroga. Matusetoetuseks näeme ette vähemalt 200 eurot.
 • Korraldame aastaringselt Kõue ja Kose piirkonna piisava bussiühenduse nii vallasiseselt kui ka Tallinnaga, tagame pensionäridele, represseeritutele ning vähekindlustatutele vallasiseselt tasuta sõidu.
 • Tagame abivajajate ja puuetega inimeste hoolduse. Kindlustame erivajadustega laste ja täiskasvanute teenindamise.
 • Võimaldame pensionäridele ja paljulapselistele peredele ujula ja sportimisvõimaluste tasuta kasutuse.
 • Soodustame arstiabi ja eriarstide kättesaadavust ning perearstide vastuvõttu Kosel, Kose-Uuemõisas, Orus, Ravilas, Ardus ja Habajal.

HARIDUS JA LAPSED

 • Kose vald on piisavalt suur, et tagada kõik olulisemad teenused ja konkurentsivõimeline haridus lasteaiast kuni keskkooli lõpuni vallas koha peal. Muudame lastele kooli ja koolitee turvalisemaks.
 • Seisame selle eest, et kõik lapsed saaksid oma kooliteed alustada kodulähedasest koolist. Tagame Kose-Uuemõisa ja Harmi kooli edasitoimimise seni, kuni mõlema piirkonna elanikele on see oluline vajadus.
 • Tagame valla lasteasutustes ja koolides oma toimiva köögi ja kõigile valla lastele tasuta koolilõuna gümnaasiumi lõpuni. Langetame Kose lasteaiatasu Kõuega ühele tasemele.
 • Väikelapsed vajavad spordi- ja huvitegevusi ka väljaspool lasteaeda. Loome emadele ja väikelastele tegevusvõimalusi valla erinevates piirkondades. Muudame lasteaia järjekorrad läbipaistvaks ja e-teenusena kättesaadavaks. Anname pidulikult sünnitunnistusi kätte.
 • Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Suurendame huvialakoolidele (muusika, sport, kunst jne) vallapoolset toetust. Loome võimalused imikute ja väikelastega võimlemiseks ning muuks arendavaks tegevuseks (beebikool, muusikatunnid jm).
 • Tagame vähekindlustatud perede lastele võimaluse osaleda huvialakoolide töös. Aitame korraldada lastele laagreid erinevates valla piirkondades koos tasuta toitlustusega. Toetame laste õppeekskursioonide korraldamist Eestis ja välismaal.
 • Toetame õpetajate ja lasteaiaõpetajate ning noorsoo- ja kultuuritöötajate enesetäiendust ja kraadiõpet, suurendame huvialaringide rahastamist. Soodustame õpetajate ja abipersonali hea töökeskkonna ja -õhkkonna jätkumist.
 • Võrdsustame noorsootöötajad pedagoogidega, leiame igasse noortekeskusesse vähemalt 2 noorsootöötajat ning muudame noortekeskused vajadusel avatuks ka koolivaheaegadel ja nädalavahetustel.
 • Soodustame noorte igakülgset enesetäiendust, kõrg- ja kutsehariduse omandamist Eestis ja välismaal, täiskasvanute elukestvat õpet – taseme- ja kraadiõpet ning võimalustel erialast ümber- ja täiendõpet.
 • Toetame ja tunnustame andekaid lapsi, tublimaid koolilõpetajaid, nende õpetajaid koolis ja lasteaias.

KULTUUR JA VABA AEG

 • Soosime kohalikke algatusi piirkondlike küla- ja noortekeskuste väljaehitamisel ja toetame nende keskuste ülalpidamist kõikides suuremates alevikes ja külades.
 • Toetame senisest rohkem meeste ja naiste, noorte ja vanade vaba aja sisuka veetmise võimalusi, kultuuriürituste, laulu- ja rahvatantsu traditsioonide jätkumist ning kultuuripärandi säilitamist.
 • Toetame kolmanda sektori tegevust (nii jahi- ja spordi-, ettevõtjate-, naiste- ja meeste kui ka noorte ja vanade erinevaid klubilisi tegevusi). Soodustame külade ja huvigruppide staadioni ja spordirajatiste ühiskasutust. Renoveerime Kose Spordimaja ja ujula, loome seejuures ujumisvõimalused ka imikutele ja väikelastele.
 • Aitame igati kaasa kultuuri ja meelelahutusürituste aastaringseks korraldamiseks vallas ning kutsume vallaelanikega kohtuma huvitavaid ja omanäolisi inimesi koduvallast, Eestist ja välismaalt. Aitame kaasa infopunktide rajamisele kogu vallas.
 • Töötame välja valla uue spordiideoloogia suunatuna nii lastele kui täiskasvanutele, toetame erinevaid spordialasid, sh korv-, võrk- ja jalgpalli, kergejõustikku, moto-, ratta-, triatloni-, karate-, tennise- ja maadlussporti. Korrastame suvised ujumiskohad ja talvised sportimise võimalused (valgustatud uisuväljakud ja suusarajad). Aitame kaasa Moto ja Vabaaja Keskuse arendamisele.
 • Jätkame Ungari ja Slovakkia sõpruslinnade ja -küladega noortelaagrite ja kultuurisidemete arendamist. Oleme abiks uute välissidemete sõlmimisel alevike ja külade tasemel.
 • Toetame põlisrahva muistseid kombeid ning looduslike pühapaikade säilimist. Suhtume tolerantselt ja toetame igati usuliste koguduste mitmekülgset tegevust.

ETTEVÕTLUS

 • Kasutame ära soodsa asukoha uueneva Tallinn-Tartu maantee ääres ning loome täiendavaid eeldusi ettevõtluse ja turismi arenguks Kose ja Kõue piirkonnas.
 • Soodustame igati ettevõtjatel uute töökohtade loomist ja loome koos ettevõtlusega uusi sotsiaalseid töökohti. Pakume esmast nõustamist ettevõtte asutamisel ning toetame ettevõtlusalaste koolituste läbiviimist. Aitame igati kaasa noorte tööpuuduse leevendamisele.
 • Aitame kaasata investeeringuid turismipiirkondade (Nõiakaev, Tuhala, Tammiku, Siniallika, Ravila, Triigi, Paunküla jt) väljaarendamiseks. Toetame alleede, parkide ja metsateede heakorrastamist.
 • Soosime oma põllumajandus- ja käsitöösaaduste otseturustust kohalikul turul (OTT – otse tootjalt tarbijale). Toetame jahi- ja põllumeeste vahelisi partnerlussuhteid ja head koostööd.
 • Esmajärjekorras soosime riigimaalt kohalike ehitusmaterjalide kasutamist, selleks et ressursimaks laekuks vallale.
 • Analüüsime taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimalusi (vee-, päikese-, tuuleenergia jm).

KÜLAELU JA ELUKESKKOND

 • Toetame külaliikumist ja aitame kaasa uute küla- ja alevikuvanemate valimisele, külaarendamise seltside loomisele ning alevike ja külade arengukavade koostamisele, tagades selleks tasuta nõuande ning koolituse. Aitame kaasrahastada erinevaid vallaüleseid ja piirkondlikke projekte.
 • Tagame valla kõigis piirkondades inimväärse elukeskkonna. Korraldame vallas ja valla äärealadel elanikkonda rahuldava bussiühenduse nii talvel kui suvel.
 • Rajame uued kergliiklusteed Kose-Kose-Uuemõisa; Kose-Ravila-Kose-Risti; Kose-Viskla; Oru-Tuhala; Oru-Otiveski; Ardu-Paunküla; Habaja-Armi, Habaja-Triigi. Valgustame pimedal ajal kõik alevikud ja suuremad külad, ülekäigurajad ja ühissõidukite peatused ning vallale olulised objektid ja ehitised.
 • Jätkame vallateede remonti ning aastaringset hooldust. Tagame taliteenistuse eeskujuliku korralduse ja seda ka valla äärealadel. Jätkame märgistatud ülekäiguradade rajamist jalakäijate liiklusohutuse tagamiseks, ohtlikele lõikudele nõuetele vastavate tõkiste või muude meetmete seadmist sõidukiiruse ohjeldamiseks, märgistame kergliiklusteed.
 • Paigaldame valla kõikidesse alevikesse ja suurematesse küladesse ühtse kujundusega pargipingid, prügikastid ja teetõkked.
 • Toetame vanade elamupiirkondade elukeskkonna parandamist, uute sotsiaalkorterite rajamist ning aiamaade munitsipaliseerimist ja erastamist. Soodustame uute elupiirkondade rajamist ja seniste valmisehitamist koos eluliselt vajalike tehnovõrkude ja kommunikatsioonidega ning abistame detailplaneeringute koostamisel. Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Kaasame välisvahendeid joogivee hea kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks ning kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks või kaevuabiks, viime lõpuni veemajandusprojektid ning vähendame joogivee hinda kuni 15%.
 • Tõhustame keskkonnakaitset, prügimajanduse korraldust, isetegevuslike prügimägede likvideerimist ning parkide, nn „eikellegimaa“ ning Paunküla veehoidla, Pirita jõe ja Kuivajõe kallaste ja ümbruse korrastamist.
 • Aitame igati kaasa elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele ning uute kiirete internetiühenduste ja vajadusel tasuta wifi alade ning teiste IT lahenduste juurutamisele valla erinevates piirkondades.
 • Turvalisuse suurendamiseks loome vajadusel turvakaamerate alad alevikes ja suuremates külades ning kaasame uusi tegijaid turvalisuse tagamiseks vallas. Aitame kaasa kohaliku konstaabli, naabrivalve ja päästeteenistuse, Kaitseliidu ning Kodutütarde tegevusele ning tunnustame nende tegemisi. Toetame nn küla kodukordade väljatöötamist.
 • Rajame või teeme korda tuletõrje veevõtukohad üle kogu valla. Toetame vabatahtlike päästjate tegevust. Aitame kaasa korstnapühkimise teenuse korraldamisele.
 • Moodustame maastikukaitseala Nabala karstiala kaitseks ning seisame vastu kaevandajate survele muuta jäädavalt meie elukeskkonda.
 
Ürituste Kalender
<<  Märts 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031