KasutajadKosel vahetub võim

Kauaaegne vallavanem lõpetab töö ja tema asemele valitakse avalikul konkursil uus inimene. Vallavolikugus on enamuse saanud Valimisliit Meie Vald ja Sotsiaaldemokraadid.

 

Koalitsioonileping

Valimisliit „Meie Vald Kose“ ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping Kose vallas

Valimisliit „Meie Vald Kose“ liikmed Eero Leedmaa, Uno Silberg, Alvar Kasera, Ruttar Roht, Kalle Pormann, Janno Jõffert, Olja Markova ja

Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirja liikmed Ott Valdma, Astrid Ojasoon, Sven Andresen ja Ly Renter sõlmisid 30. oktoobril 2013 Kosel koalitsioonilepingu Kose valla arendamiseks ja valitsemiseks kuni kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni aastal 2017 ning määravad kindlaks peamised ühise tegevuse suunad ja eesmärgid.

1. Üldsätted

1.1. Leping tugineb lepingupoolte valimisprogrammidele, mis koostati Kose Vallavolikogu 2013. aasta valimisteks ning tuleneb Kose ja Kõue valla ühinemislepingust (arengukavast) ja teistest valla tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.2. Lepingu põhieesmärk on Kose valla kolme aktuaalseima põhiprobleemi lahenduste leidmine - avatud ning kaasava vallajuhtimise kujundamine, ühinemislepingu täitmine, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalküsimuste lahendamine parimal viisil.

2.  Kokkulepped valla juhtimises

2.1. Kose Vallavolikogu esimehe koht kuulub Valimisliidule „Meie Vald Kose“.

2.2. Kose Vallavolikogu aseesimehe koht kuulub Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

2.3. Kose Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile, e. Valimisliidule „Ühtselt“

2.4. Kose Vallavolikogu majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni esimehe kohad kuuluvad Valimisliit „Meie Vald Kosele“.

2.5. Kose Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kohad kuuluvad Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

2.6. Kose Vallavolikogu alalised komisjonid on 7-11 liikmelised.

2.7. Vallavanema leidmiseks korraldatakse konkurss, abivallavanema koht kuulub Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

2.8. Vallavalitsus on kuueliikmeline, millest üks koht kuulub Valimisliit „Meie Vald Kose“ ja üks koht Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ja üks koht vabaühenduste esindajatele, ülejäänud liikmed on ametnikud.

2.9. Kose valla asutuste nõukogud on vähemalt kolmeliikmelised, millest vähemalt üks koht kuuluvad Valimisliit „Meie Vald Kose“ja vähemalt üks koht Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ning täiendavad kohad jagatakse vajadusel koalitsiooninõukogu otsusega.

2.10 Kose Vallavolikogu esindab Harjumaa Omavalitsusliidus Valimisliit „Meie Vald Kose“ poolt määratud isik ja teda asendab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja.

Kose Vallavalitsust esindab Harjumaa Omavalitsusliidus vallavanem ja teda asendab abivallavanem.

2.11 Kose Vallavolikogu esindab Eesti Maaomavalitsuste Liidus Valimisliit „Meie Vald Kose“ poolt määratud isik ja teda asendab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja.

Kose Vallavalitsust esindab Eesti Maaomavalitsuste Liidus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt määratud isik ja teda asendab Valimisliit „Meie Vald Kose“ esindaja.

2.12 Kose Vallavolikogu esindab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuses „Meie Vald Kose“ poolt määratud isik ja teda asendab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja.

Kose Vallavalitsust esindab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuses Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt määratud isik ja teda asendab Valimisliit „Meie Vald Kose“ esindaja.

2.13 Kose valla esindaja Ida-Harju Koostöökojas määrab koalitsiooninõukogu.

3. Koalitsiooni juhtimine

3.1. Koalitsiooni juhib koalitsiooninõukogu

3.2. Koalitsiooninõukogu koosneb Kose Vallavolikokku valitud „Meie Vald Kose“ ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajatest.

3.3. Koalitsiooninõukogu otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

3.4. Koalitsiooninõukogu tuleb kokku eelarve, personaalia ja arengukava küsimustes või muul vajadusel, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

3.5. Koalitsioon lähtub oma töös koalitsioonilepingust.

3.6. Täiendusi koalitsioonilepingusse tehakse koalitsiooninõukogu otsusega.

3.7. Koalitsioonileping vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas ja igaaastased tegevused lisatakse lepingu lisana.

4. Valmisprogramm:

4.1 VALLA JUHTIMINE

 • Juhindume oma tegemistes Kose ja Kõue valla ühinemislepingus kokkulepitud tingimustest.
 • Peame esmatähtsaks, et vallavanem ja –valla ametnikud on konkursi korras valitavad (v.a. volikogu poolt kinnitatavad vallavalitsuse liikmed).
 • Edastame Riigikogule ja valitsusele vallaelanike põhjendatud nõudmised riigi energia-, haridus-, keskkonna-, rahandus- jt poliitikate muutmiseks.

 • Aitame kaasa e-valla arengule ja e-teenuste levikule, arendame valla kodulehte, e-foorumit ja tagame tasuta Kose Teataja kõigile soovijaile vallas.

 • Kindlustame vallavolikogus ja -valitsuses Kose ja Kõue piirkonna ning külade ja alevike võrdväärse ja tasakaalustatud arengu, erinevate huvigruppide, kolmanda sektori, ettevõtjate, korteriühistute ning vallas elavate või töötavate inimeste soovide arvestamise.
 • Vallavalitusse võtame tööle ettevõtluse- ja arendusspetsialisti, kelle ülesandeks on valla kõikide piirkondade tasakaalustatud arengu jälgimine, arendusprojektide väljatöötamine ja teostamise korraldamine ning väikeettevõtjate projektialane toetamine, nõustamine.
 • Vallaeelarve kirjutame senisest rohkem lahti ja eelarve seletuskirja koostame arusaadavaks kõikide tulu- ja kululiikide osas.
 • Liitunud Kõue valla elanike kodulähedaseks nõustamiseks ja teenindamiseks vastavalt liitumislepingule Teenuspunkt Ardu ja vajaduse ilmnemisel spetsialisti vastuvõtt ka Habajale.
 • Tagame, et kõigil soovijail oleks võimalus osaleda aktiivselt vallavolikogu otsuste ettevalmistamisel ka valimistevahelisel ajal. Volikogu istungid kanname üle internetis ja need on ka arhiivis järelvaadatavad. Kaasame küla- ja alevikuvanemad ning korteriühistute esimehed oluliste kohalike küsimuste arutamisse ja otsustamisprotsessi.
 • Tagame valla selge ja tõhusa juhtimise; muudame asjaajamise vallas kiiremaks, lihtsamaks ja inimsõbralikumaks. Lõpetame vallale kahjulikud lepingud ning tagame tõhusama kontrolli vallaametnike ja -teenistujate tegevuse ning otsuste üle. Revisjonikomisjoni töös arvestame võimaluste piires audiitortegevuse seaduses auditikomitee kohta sätestatut.

4.2 INIMENE JA PEREKOND

 • Tagame valla elanikele – lastega peredele, eakatele ja kõigile teistele – avalike teenuste (haridus, lastehoid, kultuur, hoolekanne, teed, turvalisus, veevarustus ja kanalisatsioon ning kaugküte piirkondades, kus seda pakutakse) heal tasemel kättesaadavuse mõistlike hindadega.
 • Tagame abivajajate ja puuetega inimeste hoolduse. Kindlustame erivajadustega laste ja täiskasvanute teenindamise.
 • Võimaldame pensionäridele ja paljulapselistele peredele ujula ja sportimisvõimaluste tasuta kasutuse.
 • Soodustame arstiabi ja eriarstide kättesaadavust ning perearstide vastuvõttu Kosel, Ardus ja Habajal.
 • Toetame lapse sündi ja esimesse klassi astujaid. Näeme ette matusetoetuse.
 • Korraldame aastaringselt Kõue ja Kose piirkonna piisava bussiühenduse vallasiseselt. Tagame pensionäridele, represseeritutele ning vähekindlustatutele vallasiseselt tasuta sõidu.

4.3 HARIDUS JA LAPSED

 • Kose vald on piisavalt suur, et tagada kõik olulisemad teenused ja konkurentsivõimeline haridus lasteaiast kuni keskkooli lõpuni vallas koha peal. Muudame lastele kooli ja koolitee turvalisemaks.
 • Seisame selle eest, et kõik lapsed saaksid oma kooliteed alustada kodulähedasest koolist. Tagame Kose-Uuemõisa ja Harmi kooli edasitoimimise seni, kuni mõlema piirkonna elanikele on see oluline vajadus.
 • Tagame valla lasteasutustes ja koolides oma toimiva köögi ja kõigile valla lastele tasuta koolilõuna gümnaasiumi lõpuni.
 • Vähekindlustatud perede lastele tagame toidu ka koolivaheaegadel. Ükski laps ei tohi tunda nälga.
 • Väikelapsed vajavad spordi- ja huvitegevusi ka väljaspool lasteaeda. Loome emadele ja väikelastele tegevusvõimalusi valla erinevates piirkondades. Muudame lasteaia järjekorrad läbipaistvaks ja e-teenusena kättesaadavaks. Anname pidulikult sünnitunnistusi kätte.
 • Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Suurendame huvialakoolidele (muusika, sport, kunst jne) vallapoolset toetust. Loome võimalused imikute ja väikelastega võimlemiseks ning muuks arendavaks tegevuseks (beebikool, muusikatunnid jm).
 • Tagame vähekindlustatud perede lastele võimaluse osaleda huvialakoolide töös. Aitame korraldada lastele laagreid erinevates valla piirkondades koos tasuta toitlustusega. Toetame laste õppeekskursioonide korraldamist Eestis ja välismaal.
 • Toetame õpetajate ja lasteaiaõpetajate ning noorsoo- ja kultuuritöötajate enesetäiendust ja kraadiõpet, suurendame huvialaringide rahastamist. Soodustame õpetajate ja abipersonali hea töökeskkonna ja -õhkkonna jätkumist.
 • Võrdsustame noorsootöötajad pedagoogidega, leiame igasse noortekeskusesse kuni 2 noorsootöötajat ning muudame noortekeskused vajadusel avatuks ka koolivaheaegadel ja nädalavahetustel.
 • Soodustame noorte igakülgset enesetäiendust, kõrg- ja kutsehariduse omandamist Eestis ja välismaal, täiskasvanute elukestvat õpet – taseme- ja kraadiõpet ning võimalustel erialast ümber- ja täiendõpet.
 • Toetame ja tunnustame andekaid lapsi, tublimaid koolilõpetajaid, nende õpetajaid koolis ja lasteaias.
 • Väärtustame, tunnustame ja premeerime pedagoogide tööalaseid innovaatilisi saavutusi nii lasteaias kui koolis.
 • Prioriteediks on lasteaiaõpetajate töötasu suurendamine.
 • Toetame noorte ettevõtlikkuse arendamist vanemates kooliastmetes.
 • Võimalusel korraldame transpordi vastavalt huvikoolide ja –ringide toimumisajale.

4.4 KULTUUR JA VABA AEG

 • Korrigeerime Kose valla kodanikuühendustele toetuste eraldamise põhimõtteid ja sõlmime koostöölepingud kultuuri- ja vabahariduse parimaks korraldamiseks.
 • Tunnustame Kose valda maakondlikel ning üleriigilistel sündmustel ja konkurssidel esindavaid kultuurikollektiive
 • Toetame kõiki valla piirkondi hõlmava Kose kultuurikontseptsiooni valmimist.
 • Arvestades lapsevanemate ettepanekuid, analüüsime Kose huvialakoolides pakutavate huvialade praktilisust ja vajadusel töötame välja uute huvialade õppekavasid.
 • Soosime kohalikke algatusi piirkondlike küla- ja noortekeskuste väljaehitamisel ja toetame nende keskuste ülalpidamist kõikides suuremates alevikes ja külades.
 • Toetame senisest rohkem meeste ja naiste, noorte ja eakate vaba aja sisuka veetmise võimalusi, kultuuriürituste, laulu- ja rahvatantsu traditsioonide jätkumist ning kultuuripärandi säilitamist.
 • Toetame kolmanda sektori tegevust (nii jahi- ja spordi-, ettevõtjate-, naiste- ja meeste kui ka noorte ja eakate erinevaid klubilisi tegevusi). Soodustame külade ja huvigruppide staadioni ja spordirajatiste ühiskasutust. Renoveerime Kose Spordimaja ja ujula, loome seejuures ujumisvõimalused ka imikutele ja väikelastele.
 • Aitame igati kaasa kultuuri ja meelelahutusürituste aastaringseks korraldamiseks vallas ning kutsume vallaelanikega kohtuma huvitavaid inimesi koduvallast, Eestist ja välismaalt. Aitame kaasa infopunktide rajamisele kogu vallas.
 • Töötame välja valla uue spordiideoloogia suunatuna nii lastele kui täiskasvanutele, toetame erinevaid spordialasid, sh korv-, võrk- ja jalgpalli, kergejõustikku, moto-, ratta-, triatloni-, karate-, tennise- ja maadlussporti. Korrastame suvised ujumiskohad ja talvised sportimise võimalused (valgustatud uisuväljakud ja suusarajad). Aitame kaasa Moto ja Vabaaja Keskuse arendamisele.
 • Jätkame Ungari ja Slovakkia sõpruslinnade ja -küladega noortelaagrite ja kultuurisidemete arendamist. Oleme abiks uute välissidemete sõlmimisel alevike ja külade tasemel.
 • Toetame põlisrahva muistseid kombeid ning looduslike pühapaikade säilimist. Suhtume tolerantselt ja toetame igati usuliste koguduste mitmekülgset tegevust.

4.5 ETTEVÕTLUS

 • Koostame vabade tootmishoonete kataloogi ettevõtjatele levitamiseks.
 • Volikogu majanduskomisjoni ülesandeks saab strateegia väljatöötamine ettevõtluse arendamiseks vallas.
 • Kasutame ära soodsa asukoha uueneva Tallinn-Tartu maantee ääres ning loome täiendavaid eeldusi ettevõtluse ja turismi arenguks Kose ja Kõue piirkonnas.
 • Soodustame igati ettevõtjatel uute töökohtade loomist ja loome koos ettevõtlusega uusi sotsiaalseid töökohti. Pakume esmast nõustamist ettevõtte asutamisel ning toetame ettevõtlusalaste koolituste läbiviimist. Aitame igati kaasa noorte tööpuuduse leevendamisele.
 • Aitame kaasata investeeringuid turismipiirkondade (Nõiakaev, Tuhala, Tammiku, Siniallika, Ravila, Triigi, Paunküla jt) väljaarendamiseks. Toetame alleede, parkide ja metsateede heakorrastamist.
 • Soosime oma põllumajandus- ja käsitöösaaduste otseturustust kohalikul turul (OTT – otse tootjalt tarbijale). Toetame jahi- ja põllumeeste vahelisi partnerlussuhteid ja head koostööd.
 • Esmajärjekorras soosime riigimaalt kohalike ehitusmaterjalide kasutamist, selleks et ressursimaks laekuks vallale.
 • Analüüsime taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimalusi (vee-, päikese-, tuuleenergia jm).
 • Vallavalitusse võtame tööle ettevõtluse- ja arendusspetsialisti, kelle ülesandeks on valla kõikide piirkondade tasakaalustatud arengu jälgimine, arendusprojektide väljatöötamine ja teostamise korraldamine ning väikeettevõtjate projektialane toetamine, nõustamine.
 • Tutvustame aktiivselt kohalikke võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks ja töökohtade loomiseks.
 • Korraldame infopäevi ja ideekonkursse väikeettevõtlusega alustamise motiveerimiseks koostöös EAS-1, Töötukassa, LEADERiga.

4.6 KÜLAELU JA ELUKESKKOND

 • Tasuta transport vallasiseselt kõigile valla hajaasustuspiirkondadele kord nädalas vallakeskusesse Kosele, et kõik inimesed saaksid vajalikele teenustele ligipääsu.
 • Toetame külaliikumist ja aitame kaasa uute küla- ja alevikuvanemate valimisele, külaarendamise seltside loomisele ning alevike ja külade arengukavade koostamisele, tagades selleks tasuta nõuande ning koolituse. Aitame kaasrahastada erinevaid vallaüleseid ja piirkondlikke projekte.
 • Kasutuseta, lagunenud ja ohtlikud hooned tuleb kas lammutada või leida neile uus otstarve – ohtlike hoonete omanikega probleemide kiiremas korras lahendamiseks on vaja võtta tööle järelvalve spetsialist või kohustame olemasolevaid spetsialiste probleemiga aktiivselt, järjepidevalt ja tulemuslikult tegelema.
 • Toetame korteriühistuid nõu ja jõuga, et 2018. aastaks oleks 75% Kose vallas olevates korrusmajade korteriühistutest renoveeritud.
 • Tagame valla kõigis piirkondades inimväärse elukeskkonna. Korraldame vallas ja valla äärealadel elanikkonda rahuldava bussiühenduse nii talvel kui suvel.
 • Rajame uued kergliiklusteed Kose-Kose-Uuemõisa; Kose-Ravila; Oru-Männimäe; Ardu-Kiruvere; Habaja-Harmi. Teiste oluliste kergliiklusteede võimalik valmimisaeg ja rahastus kajastatakse valla arengukavas. Valgustame pimedal ajal kõik alevikud ja suuremad külad, ülekäigurajad ja ühissõidukite peatused ning vallale olulised objektid ja ehitised.
 • Jätkame vallateede remonti ning aastaringset hooldust. Tagame taliteenistuse korralduse ka valla äärealadel. Jätkame märgistatud ülekäiguradade rajamist jalakäijate liiklusohutuse tagamiseks, ohtlikele lõikudele nõuetele vastavate tõkiste või muude meetmete seadmist sõidukiiruse ohjeldamiseks, märgistame kergliiklusteed.
 • Paigaldame valla kõikidesse alevikesse ja suurematesse küladesse ühtse kujundusega pargipingid, prügikastid ja teetõkked.
 • Toetame vanade elamupiirkondade elukeskkonna parandamist, uute sotsiaalkorterite rajamist ning aiamaade munitsipaliseerimist ja erastamist. Soodustame uute elupiirkondade rajamist ja seniste valmisehitamist koos eluliselt vajalike tehnovõrkude ja kommunikatsioonidega ning abistame detailplaneeringute koostamisel. Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Kaasame välisvahendeid joogivee hea kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks ning kaasaegsete kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks või kaevuabiks, viime lõpuni veemajandusprojektid ning vähendame joogivee hinda kuni 15%.
 • Tõhustame keskkonnakaitset, prügimajanduse korraldust, isetegevuslike prügimägede likvideerimist ning parkide, nn „eikellegimaa“ ning Paunküla veehoidla, Pirita jõe ja Kuivajõe kallaste ja ümbruse korrastamist.
 • Aitame igati kaasa elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamisele ning uute kiirete internetiühenduste ja vajadusel tasuta wifi alade ning teiste IT lahenduste juurutamisele valla erinevates piirkondades.
 • Turvalisuse suurendamiseks loome vajadusel turvakaamerate alad alevikes ja suuremates külades ning kaasame uusi tegijaid turvalisuse tagamiseks vallas. Aitame kaasa kohaliku konstaabli, naabrivalve ja päästeteenistuse, Kaitseliidu ning Kodutütarde tegevusele ning tunnustame nende tegemisi. Toetame nn küla kodukordade väljatöötamist.
 • Rajame või teeme korda tuletõrje veevõtukohad üle kogu valla. Toetame vabatahtlike päästjate tegevust. Aitame kaasa korstnapühkimise teenuse korraldamisele.
 • Moodustame maastikukaitseala Nabala karstiala kaitseks ning seisame vastu kaevandajate survele muuta jäädavalt meie elukeskkonda.
 • Töötame välja Kose valla uue turvakontseptsiooni.
 • Peame oluliseks toetada läbi hajaasustuse programmi lastega perede elektri, veevarustuse ja teede olukorra parendamist.

Eero Leedmaa                                                         Ott Valdma

Uno Silberg                                                               Astrid Ojasoon

Alvar Kasera                                                             Sven Andresen

Ruttar Roht                                                                Ly Renter

Kalle Pormann

Janno Jõffert

Olja Markova

 
Ürituste Kalender
<<  Märts 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031