Avaleht Meie Vald Kose Põhikiri Mittetulundusühing Meie Vald põhikiri

Mittetulundusühing Meie Vald põhikiri

Mittetulundusühing Meie Vald

PÕHIKIRI

 

Kinnitatud asutamislepinguga 09. aprillil 2010.a.

1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Mittetulundusühingu (edaspidi "Ühing") nimeks on: Mittetulundusühing Meie Vald.

1.2. Ühingu asukoht on Kose vald Harjumaa.

1.3. Ühing on mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust ja käesolevast põhikirjast.

1.4.      Ühingu eesmärkideks on:

1.4.1.      Kodanike algatus, ühistegevus ja koolitus.

1.5.      Eesmärkide saavutamiseks on Ühingul õigus:

1.5.1.   korraldada koosolekuid;

1.5.2.      omandada oma nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kanda kohustusi, omandada, võõrandada ja rentida põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara, võtta vastu oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks rahalisi ja varalisi annetusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus;

1.5.3.      astuda liitudesse, assotsiatsioonidesse ja muudesse ühendustesse ning olla nende esindajaks nii Eesti Vabariigis kui teistes riikides;

1.5.4.      astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu ning arendada nendega koostöösidemeid;

1.5.5.      kirjastada ja müüa trükiseid;

1.5.6.      korraldada koolitusprogramme, seminare, konverentse ja heategevus- ning meelelahutusüritusi;

1.5.7.      anda konsultatsioone;

1.5.8.      paigutada rahalisi vahendeid aktiivsesse majandustegevusse seadusega lubatud vormides;

1.5.9.      moodustada täiendavaid struktuuriüksusi;

1.5.10.  korraldada muud, käesolevas põhikirjas mainimata tegevust, mis on kooskõlas Ühingu eesmärkidega ning Eesti Vabariigi seadusandlusega.

1.6. Ühingu tegevuse põhimõteteks on:

1.6.1. liikmete hääleõiguse võrdsus;

1.6.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

1.6.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ja õigused Ühingu ees;

1.6.4. liikmete õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda;

1.7. Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi  õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.8. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.9. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

1.10. Ühing on asutatud määramata ajaks.

2. LIIKMELISUS

2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

2.2. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.

2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus Mittetulundusühingute seaduse alusel. Uus liige loetakse Ühingu liikmeks vastu võetuks pärast sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist. Auliige sisseastumis- ja liikmemaksu ei tasu. 

2.4. Liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda. Sisseastumis- ja liikmemaksu Ühingust väljaastumisel ei tagastata.

2.5. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Ühingu liikme surma (füüsilisest isikust liikme puhul) või likvideerimise (juriidilisest isikust liikme puhul) korral liikmelisus lõpeb.

2.6. Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga ja liikmemaksuga. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse määrab juhatus peale Ühingu kandmist registrisse.

2.7. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata, kui ta :

2.7.1. ei tasu juhatuse poolt kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.7.2. korduvalt rikub Ühingu põhikirja või kahjustab Ühingu tegevust olulisel määral;

2.7.3. on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.8. Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb üldkogu juhatuse ettepanekul.

2.9. Üldkoosoleku otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata seaduses ettenähtud korras ja nõuda väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistamist.

2.10. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigust Ühingu varale

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. Ühingu liikmel on õigus:

3.2.1. osa võtta Ühingu poolt korraldatavatest üritustest (tasuliste ürituste puhul – tasudes osavõtumaksu, mille määramise õigus on Juhatusel).

3.2.2. valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.2.3. saada teavet Ühingu tegevuse kohta kirjaliku järelepärimise korras , millele juhatus peab vastama kirjalikult 15 päeva jooksul alates kirja saatmise päevast samal informatsioonikandjal kui esitatud järelepärimine.

3.2.4. astuda Ühingust välja;

3.2.5. taotleda oma kutsetöös Ühingu toetust ja kaitset.

3.3. Ühingu liige on kohustatud:

3.3.1. täitma põhikirja nõudeid ja Ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

3.3.2. õigeaegselt tasuma makseid Ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

4. JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete Üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.

4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.2.1. põhikirja muutmine;

4.2.2. juhatuse liikmete valimine;

4.2.3. Ühingu presidendi ja asepresidendi valimine juhatuse liikmete hulgast, kusjuures Ühingu president ja asepresident valitakse avalikul hääletamisel;

4.2.4. valitavate juhatuse liikmete valimine;

4.2.5. revisjonikomisjoni liikmete valimine;

4.2.6. muude Ühingu töös vajalike organite liikmete valimine;

4.2.7. juhatuse liikmete tagasikutsumine;

4.2.8. juhatuse tegevuse aruande kinnitamine eelneva aruandeperioodi kohta. Aruandeperiood on aeg eelnevast üldkoosolekust käesolevani;

4.2.9. majandusaasta lõpul juhatuse majandustegevuse aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;

4.2.10. järgnevaks majandusaastaks Ühingu eelarve kinnitamine;

4.2.11. liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse kinnitamine.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Juhul, kui nõuetekohaselt kokku kutsutud Üldkoosolek ei ole olnud kahel järjestikusel korral ebapiisava kvoorumi tõttu otsustusvõimeline, on teisele korrale järgneval korral üldkoosolek otsustusvõimeline vaatamata kokkutulnud Ühingu liikmete arvule.

4.4. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul viibivate tegevliikmete nõusolekut.

4.5. Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete arv on üks (juhataja) kuni 00 isikut, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi Üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm aastat ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud. Ametisse asunud juhatus kinnitab juhatuse liikmete kohustused hiljemalt 2 kuud pärast ametisse asumist.

4.6. Juhatus võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud üldkoosoleku või Ühingu muu organi pädevusse. Kõik juhatuse otsused protokollitakse.

4.7. Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda kohustuste olulise mittetäitmise või Ühingut kompromiteeriva tegevuse korral.

4.8. Juhatuse liikmel on õigus nõuda oma kulude katmist, mis tekivad Ühingu huvides tegutsemisel eelnevalt neid kulusid juhatusega kooskõlastades.

4.9. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Ühenduse tegevliige saab ühendust esindada juhatuse protokollilise otsusega antud volituste alusel.

4.10. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vajadusel, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas, sellest Ühingu liikmetele eelnevalt kirjalikult 30 päeva ette teatades; erakorralise koosoleku puhul vähemalt 10 päeva.

4.11. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

4.12. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut põhikirja punktis 4.11. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad Üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.13. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

4.14. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

4.15. Juhatus peab arvestust liikmete kohta.

4.16. Juhatus vastab liikmete järelepärimisele vastavalt käesoleva põhikirja p. 3.2.3.

5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1. Ühingu vara tekib

5.1.1. liikmete osamaksudest ja muudest maksetest;

5.1.2. Ühingu vara kasutamisest ja majandustegevusest saadavast tulust;

5.1.3. riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist;

5.1.4. annetustest, stipendiumidest, projektitoetustest ning muudest laekumistest;

6. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

6.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle, milleks üldkoosolek

määrab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni, vajadusel ka audiitori.

6.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

7. MUUD TINGIMUSED

7.1.Ühing lõpetatakse:

7.1.1. Üldkoosoleku otsusega;

7.1.2. Ühingu maksejõuetuks kuulutamisel;

7.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

7.1.4. Üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

7.1.5. muul seaduses ettenähtud alusel.

7.2. Ühingu lõpetamine toimub Üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 (kaks kolmandikku)  Üldkoosolekul osalenud liikmetest.

7.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

7.4. Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse Üldkoosoleku otsusega.

7.5. Kui Ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.

 

 
Ürituste Kalender
<<  Märts 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031